• આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • 26 (Twenty Six) | SJ Film Factory

 • Pijja | A Short Film

 • Kshitij | Love Stories

 • Bhinaash | A tale of two sisters

 • Honer the duty 26-11 Mumbai attack

 • LAKSHYA - SHORT FILM

 • THE STRANGER ON THE BUS - Award Winning Short Film

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • Ashq | Short film

 • વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

 • The End or The Beginning

 • Natasha | Sci-fi Short Film

 • Kisanya | A heart touching Marathi short film

 • TIFFIN | What Lies Within

 • DHWAJ | Short Film | Motivational Short Film