• કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર -કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

  • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

  • New - એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

  • Jamkudi

  • Friends Forever | Short Film

  • No One | Comedy Short Film