આઝાદ

એવા વ્યક્તિ સામે ક્યારેય જુઠુ ના બોલતા,સાહેબ.....

જે વ્યક્તિને તમારા જુઠુ બોલવા પર પણ વિશ્વાસ હોય.....

: - - આઝાદ

Read More