લખવાનો શોખ છે મને , બસ લખતી રહેવા માંગુ છું, ના હું કોઈ લેખક નથી પણ, પોતાના વિચારોથી હું લોકોના દિલમાં રહેવા માંગુ છું.

  • (20)
  • 766
  • 535
  • 489
  • 573
  • (27)
  • 762
  • (27)
  • 917
  • (27)
  • 1.8k
  • 806
  • (16)
  • 842