એટલી સસ્તી નથી જીંદગી કે કોઈ ની પાછળ ગુજારી દઉં ..... છતાં પણ તને જોઈને એમ થાય છે કે ચાલ ને ફરી વિચારી લઉં....

यहां :-
प्रधान मंत्री 👉मोदी जी
रक्षा मंत्री 👉राजनाथ जी
वित्त मंत्री 👉सीता रमन जी
विदेश मंत्री 👉जय शंकर जी
वहां :-
प्रधान मंत्री 👉अटल जी
रक्षा मंत्री 👉पार्रीकर जी
विदेश मंत्री 👉सुष्मा जी
विदेश मंत्री 👉जेटली जी
धरती हो या स्वर्ग चप्पा चप्पा भाजपा
BJP 😁😁😁😁😁

Read More

ના એકલા રહેવાય ના જુદાઇ સહેવાય
પ્રેમ તો આને જ કહેવાય

रास्ता कैसा भी हो फिर भी साथ तेरा हो

શુ કહું હું તને
શૂ કહૂં હું દુનિયાને
દોષ તો મારો હતો
કે પ્રેમ કર્યો તને

फूल सबनम में डूब जाते है,
झख्म मरहम में डूब जाते है |
जब आते है मेसेज तेरे, हम तेरे गम में डूब जाते है.|