ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

જેના ગાલે ખાડા પડે ને,
એની સામે બધા ઝાંખા પડે !!

જીવનમાં કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું એના કરતા,
કોણ હજી પણ સાથે ઉભું છે એ વધારે મહત્વનું છે !

મનમાં વળ વળે એ પહેલા,
સળ ઉકેલી લેવા સારા !!

વધારે દુર જોવાની ઈચ્છામાં,
ઘણું બધું નજીકથી જતું રહેતું હોય છે !!

ક્યારેક આપણું મૌન પણ સાહેબ,
આપણી ભાષા કરતા વધુ મહત્વ રાખે છે !!

કોઈ વ્યક્તિ સાથે કેટલા ચોમાસા ગાળ્યા એ મહત્વનું નથી,
એ વ્યક્તિ સાથે તમે કેટલા ભીંજાયા એ મહત્વનું છે !!

जातियां मजबूत हुई है

इंसान कमजोर हो गया है।

આજકાલ હૃદયમાં થોડું દુખતું હોય એવું લાગે છે,
જોને હૃદયમાં બેઠેલું કોઈ  રૂઠતું હોય એવું લાગે છે !!

साया हूं तेरी रूह का महज़ अफसाना नही,,
ठहरी रहूंगी तुझमें कई जन्मों जनम तक..!!

તારી મૈત્રી માં કઈ સાર લાગે છે,
કોઈ પોતાનું હોય એવો અણસાર લાગે છે,
જિંદગી ની કડવાસ માં થઇ એક મિત્રતા મધુર,
બાકી તો આવી મિત્રતા થવા માં પણ વાર લાગે છે...

Read More